REGULAMIN PRACOWNI KOMPUTEROWEJ

 

 

1.    Z pracowni komputerowej mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły oraz inne osoby, jeśli Dyrektor Szkoły wyrazi na to zgodę.

o        w czasie zajęć tylko pod nadzorem Nauczyciela prowadzącego zajęcia,

o        po lekcjach za zgodą Dyrektora Szkoły lub Opiekuna Pracowni.

2.    Pracownią administruje Opiekun Pracowni za zgodą Dyrektora Szkoły:

o        kontroluje uprawnienia poszczególnych użytkowników lub grup użytkowników,

o        nadzoruje prawidłowe funkcjonowanie sieci komputerowej,

o        instaluje i reinstaluje legalne oprogramowanie,

o        zapewnia właściwą organizację stanowisk w pracowni,

o        umożliwia ochronę wytworów intelektualnych poszczególnych użytkowników,

o        współdecyduje o kierunku rozwoju pracowni komputerowej.

3.    Nauczyciel prowadzący zajęcia:

o        w pełni odpowiada za pracownię w czasie prowadzenia tych zajęć,

o        dba o prawidłowe funkcjonowanie zestawów komputerowych,

o        zgłasza Opiekunowi Pracowni wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania pracowni,

o        nadzoruje przestrzeganie przez uczniów przepisów BHP, praw autorskich oraz racjonalne i właściwe wykorzystywanie zasobów sieciowych.

 

4.    W pracowni należy:

o        zachować spokój i rozwagę,

o        dbać o ład i porządek w pracowni, oraz na stanowiskach pracy,

o        czytać uważnie komunikaty pojawiające się na ekranie monitora,

o        wykonywać czynności dokładnie wg poleceń i instrukcji nauczyciela,

o       użytkować sprzęt zgodnie z wymogami bezpieczeństwa , jego przeznaczeniem i warunkami pracy.

o         

5.    Użytkownikowi nie wolno:

o        samowolnie włączać i wyłączać zestawu komputerowego,

o        zmieniać ustawień: panelu sterowania, drukarek, plików

o        i folderów,

o        przenosić lub usuwać pliki i foldery systemowe,

o        dokonywać jakichkolwiek napraw, przekonfigurowania sprzętu, samowolnie manipulować sprzętem (przełączania i odłączania klawiatur, monitorów, myszy, rozkręcania jednostek centralnych itp.)

o        instalować na dyskach lokalnych komputerów znajdujących się w pracowni oprogramowania przyniesionego z zewnątrz.

o        eksperymentować z programami wirusowymi, niszczącymi zasoby programowe i sprzętowe.

o         

6.    Użytkownik ma prawo:

o        korzystać z poprawnie funkcjonującego stanowiska roboczego,

o        zgłaszać wszelkie uwagi dotyczące zauważonych usterek.

 

Za wszelkie szkody spowodowane przez świadome działanie ucznia, materialną odpowiedzialność ponoszą rodzice!!!

 

W PRACOWNI KOMPUTEROWEJ SĄ ZACHOWANE NASTĘPUJĄCE WARUNKI BHP:

o        odpowiednie biurko z stosownie dużym blatem, pozwalającym zachować właściwą odległość monitora od oczu (35-70 cm),

o        prawidłowe oświetlenie, dające niezbyt duże różnice jasności ekranu monitora i pomieszczenia oraz eliminujące odbicia,

o        odpowiedni mikroklimat: temperatura 20-22 stopni C, pomieszczenie często wietrzone,

o        odpowiedni poziom dźwięków (hałasu);

o        wystrój pomieszczenia otoczenia monitorów zapewnia barwy ochronne dla wzroku, tj. pastelowe, zielone lub seledynowe kolory ścian, itp.;

o        uczeń (pracownik) korzysta z przerw regulaminowych (10 min. po 1 godz. lekcyjnej pracy w przypadku dużego obciążenia wzroku i trudnych zadań oraz 15 min. po 2 godz. lekcyjnych pracy w przypadku umiarkowanego obciążenia pracą i średniego obciążenia zadaniami),

o        monitory nie migające o zmniejszonym promieniowaniu, skierowane tyłem do ściany, aby nie narażać innych osób na szkodliwe promieniowanie,

 

Uwagi końcowe:

o        Logowanie do systemu:
Każdy uprawniony użytkownik identyfikuje się w systemie podając:
Hasło: **********.
(Dane te można uzyskać od Opiekuna Pracowni).

o        Zasoby sieciowe:
Użytkownicy mogą korzystać z zasobów sieciowych (drukarki, skaner) za zgodą Dyrektora Szkoły lub Opiekuna Pracowni.

 

 


© Copyright  rochu  2002